Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty

Dodaj rzeczy do koszyka

Gwarancja i zwroty

  • 5. Reklamacje
  1. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres WARMIX Piotr Wawrzkiewicz ul. Wazów 8a, 01-986 Warszawa lub mailowo sklep@warmix.eu

Adres wysyłki towaru do naprawy: WARMIX Piotr Wawrzkiewicz, ul. Wazów 8a, 01-986 Warszawa.

  1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@warmix.eu, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego rekomendujemy podanie w formularzu reklamacji danych:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

  1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.4. Sprzedający rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia przez Klienta.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
  • 6.Zwrot towaru – odstąpienie od umowy. 
  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie od odstąpieniu od można składać za pomocą poczty e-mail wysyłając wypełniony formularz pod adres: Sklep@warmix.eu lub pocztą pod adres podany w par. 5 pkt. 1, z zachowaniem powyższego terminu.

3.7. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkich dokonanych przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym w przypadku kosztów dostarczenia rzeczy kwota zwrotu jest równa kwocie zwykłej, najtańszej formy  dostarczenia rzeczy oferowanej przez Sprzedawcę.

3.8. W przypadku odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, koszt odesłania towaru do Sprzedawcy spoczywa na Kupującym.

  • 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez WARMIX Piotr Wawrzkiewicz będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
1.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
1.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  2. Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: Sklep@warmix.eu