Koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty

Dodaj rzeczy do koszyka

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WARMIX

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zmianie ulega Regulamin sklepu internetowego https://www.warmix-detektyw.pl/sklep/. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich zmianie ulega Regulamin sklepu internetowego. Dodano pozycję § 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Nowy regulamin wchodzący w życie w dniu 25 maja 2018 r.:

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.warmix-detektyw.pl/sklep/  jest firma WARMIX Piotr Wawrzkiewicz (dalej: WARMIX), z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 47 lok.74, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5213036071, REGON: 015565928, z głównym miejscem wykonywania działalności w Warszawie, ul. Rzymowskiego 47 lok.74, 02-697 Warszawa.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
 3. Oferta sklepu internetowego WARMIX ważna jest na terenie całej Polski.
 4. Sklep WARMIX realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych warunki zamówienia uzgadniane są indywidualnie.
 5. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie WARMIX są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane w polskich złotych.
 • 2. Definicje i objaśnienia

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://www.warmix-detektyw.pl/sklep/, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez WARMIX.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów lub rejestracji w Sklepie Internetowym;
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów lub rejestracji w Sklepie Internetowym;
 4. Newsletter – ulotka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez WARMIX., w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
 5. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 6. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 7. Salon WARMIX– tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej zlokalizowany w centrum handlowym lub innym miejscu.
 8. Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.
 • 3. Rejestracja i dane osobowe
 1. Klient może zaakceptować niniejszy regulamin poprzez uruchomienie linku znajdującego się w mailu otrzymanym od firmy bądź klikając w „checkbox” znajdujący się na stronie https://www.warmix-detektyw.pl/sklep/ w formularzu rejestracyjnym i formularzu zamówienia. Klient, w celu poprawnej realizacji umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym poprzez jednoznaczne zaznaczenie zgód wyświetlanych podczas realizacji zamówienia w pustych wstępnie polach “checkbox” lub poprzez uruchomienie linku lub też poprzez jednoznaczną, dobrowolnie przekazaną informację skierowaną do WARMIX.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz z zachowaniem warunków organizacyjnych i technicznych dostosowanych do sposobu zbierania i ochrony zebranych danych osobowych.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dodatkowe uprawnienia Klienta związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przekazywaniem, usuwaniem danych osobowych przekazanych WARMIX znajdują się w treści “Polityki prywatności”, którą można znaleźć pod tym linkiem “Polityka prywatności”.
 4. Klient może wyrazić zgodę na przesłanie newslettera i informacji marketingowych od fWARMIX na pozostawiony przy rejestracji konta adres e-mail poprzez kliknięcie w “checkbox” znajdujący się na stronie https://www.warmix-detektyw.pl/sklep/ w formularzu rejestracyjnym oraz formularzy składania zamówienia. Klikając powyższy “checkbox” Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji promocyjnych i handlowych drogą elektroniczną  zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Informacje na temat zgód wymaganych przez WARMIX można odnaleźć w treści “Polityki prywatności”, którą można znaleźć pod tym linkiem “Polityka prywatności”.
 5. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych – obowiązek informacyjny – wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  zostały zawarte w “Polityce prywatności” którą można znaleźć pod tym linkiem “Polityka prywatności”.
 • 4 Składanie zamówień
 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.warmix-detektyw.pl/sklep/ Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na stronie produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  3. sposób dostawy;
  4. sposób płatności.
 3. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.
 4. Po wybraniu sposobu płatności i sposobu dostawy i naciśnięcie przycisku “Zamawiam” Klient przechodzi do etapu logowania lub rejestracji.
 5. W momencie kliknięcia przycisku “Potwierdzam zakup” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem internetowym WARMIX.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • 6. Realizacja zamówień
 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
 4. Jeżeli Sklep Internetowy nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu lub innych niezależnych od Sklepu Internetowego przyczyn – niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zaproponuje inny produkt o takich samych właściwościach, przeznaczeniu oraz cenie oraz poinformuje Klienta o możliwości niewyrażenia zgody na przyjęcie towaru zastępczego i odstąpienia od umowy. Sklep internetowy zwraca wszystkie środki pieniężne jakie Klient wpłacił do momentu decyzji o odstąpieniu od umowy.
 5. Faktury i paragony będą wysyłane droga elektroniczna
 • 5. Reklamacje
 1. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres WARMIX Piotr Wawrzkiewicz ul. Wólczyńska 69/77, 01-931 Warszawa lub mailowo sklep@warmix.eu

Adres wysyłki towaru do naprawy: WARMIX Piotr Wawrzkiewicz ul. Wólczyńska 69/77, 01-931 Warszawa.

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@warmix.eu , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego rekomendujemy podanie w formularzu reklamacji danych:
*imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
*datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
*przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
*wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.4. Sprzedający rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia przez Klienta.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 • 6.Zwrot towaru – odstąpienie od umowy. 
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie od odstąpieniu od można składać za pomocą poczty e-mail wysyłając wypełniony formularz pod adres: sklep@warmix.eu lub pocztą pod adres podany w par. 5 pkt. 1, z zachowaniem powyższego terminu.

3.7. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkich dokonanych przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym w przypadku kosztów dostarczenia rzeczy kwota zwrotu jest równa kwocie zwykłej, najtańszej formy  dostarczenia rzeczy oferowanej przez Sprzedawcę.

3.8. W przypadku odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, koszt odesłania towaru do Sprzedawcy spoczywa na Kupującym.

 • 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez WARMIX Piotr Wawrzkiewicz będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
1.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
1.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: Sklep@warmix.eu
 • 8. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw konsumenckich.
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych przez Użytkownika ze Sprzedającym jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Jednakże w sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
  3. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują od dnia  25.05.2018 r.